V-märkt

ARTIKEL

I både ABT 06 och AB 04 finns bestämmelser om ”väsentlig rubbning”. I den här artikeln lämnas en sammanfattande överblick om situationer som aktualiserar bestämmelserna och hur de används.

ARTIKEL

I tidigare artikel Upplåtelse av bostadsrätt – får en förhandstecknare frånträda avtalet om projektet blir försenat? redogjordes för de tingsrättsdomar som behandlat frågan. Tre av målen har nu avgjorts i hovrätten, varav ett mål har avgjorts i Högsta domstolen. Vi har därför ett svar på frågan hur exakt en uppgift i förhandsavtalet om ”beräknad tidpunkt för upplåtelsen” måste vara. Ett hovrättsfall ger också en tydligare bild av hur stor försening i förhållande till tillträdestidpunkten som kan accepteras.

ARTIKEL

Fackmässighetsbegreppet förekommer i byggsektorns standardavtal och i viss konsumentlagstiftning. Begreppet är en måttstock för att fastställa dels uppdragets omfattning, dels vilket utförande som beställaren kan kräva. Nedan belyses begreppet med inriktning på kommersiella entreprenadavtal.