GDPR

Advokatfirman Victor är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag, eller som annars behandlas när uppdrag förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss. Utan att det sker kan dock vi inte åta oss ett uppdrag, eftersom vi är skyldiga att genomföra jävs- och penningtvättskontroll.

Advokatfirman Victor behandlar uppgifterna för att

• genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll,
• utföra och administrera uppdrag,
• tillvarata dina intressen, samt
• redovisnings- och faktureringsändamål.

Grunden för personuppgiftsbehandlingen är för att fullgöra avtal mellan Advokatfirman Victor och klient, för att fullgöra rättsliga förpliktelser och i vissa fall för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna kan också användas för advokatfirmans affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Behandling i nyss nämnda syften sker på grund av advokatfirmans berättigade intresse.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatfirmans koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. I andra fall kommer vi inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan advokatfirman och dig, det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, det är nödvändigt för att advokatfirman ska fullgöra lagstadgad skyldighet, för att efterkomma myndighetsbeslut samt beslut av domstol, eller advokatfirman anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Advokatfirman Victor enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Advokatfirman Victor om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar om detta inte är Sverige.

Kontakta oss på info@advokatfirmanvictor.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Victor KB, 969791-0603, Box 2119, 031-21 22 99, www.advokatfirmanvictor.se