Våra arbetsområden

Fastighetsöverlåtelser och markförvärv

Vi biträder våra klienter vid förvärv och försäljning av fastigheter och fastighetsbolag. Vår rådgivning omfattar alla de frågor som är relevanta i köp- och exploateringsskedet och vid byggnation av fastigheter.

Behöver klienten skatterättslig rådgivning i samband med fastighetsöverlåtelser och markförvärv
kan vår externa samarbetspartner bidra med sin expertis inom dessa frågor.

Plan och bygg, fastighetsbildning och expropriation

Vi har också många års erfarenhet av arbete med detaljplaner, ärenden hos lantmäteriet, frågor om servitut, gemensamhetsanläggningar, mark- och bygglov och expropriation av fastigheter.

Konsultjuridik

Advokatfirman Victor biträder bl.a. arkitekter, besiktningsmän, tekniska konsulter och kontrollansvariga. Ärendena omfattar såväl upprättande av uppdragsavtal och rådgivning i den löpande verksamheten som biträde i tvister rörande konsultens uppdrag.

Bostadsrättsfrågor

Bostadsrätter för med sig mycket intressant juridik både för styrelsen, medlemmarna och vid överlåtelse eller upplåtelse. Nyproduktion aktualiserar särskilda frågor liksom exploatering och utveckling av befintlig mark och byggnader.
Vi är väl bekanta med de utmaningar som fastighetsutvecklare ställs inför vid bildande av bostadsrättsföreningar, uppförande av bostadsrättslägenheter och vid försäljning av lägenheterna till kund.

Affärsjuridik och företagsöverlåtelser

Många av våra klienter driver företag och har ofta behov av råd inom områden som naturligen uppkommer när man köper, säljer eller driver bolag. Våra råd kan omfatta bolagsstyrningsfrågor, kund- och leverantörsavtal eller affärsjuridik i allmänhet.

Tvistlösning

Mycket av vår rådgivning handlar om att förebygga tvister. Men ibland är tvister oundvikliga. Vi har lång erfarenhet av att uppträda som ombud i både domstol och i skiljeförfarande.

Entreprenad

Advokatfirman Victors medarbetare har många års erfarenhet av entreprenadrättsliga ärenden, såväl kommersiella entreprenader som entreprenader där beställaren är konsument. Våra klienter är verksamma i hela bygg- och anläggningssektorn, varför vi är väl bevandrade i alla de standardregelverk som används i branschen.

Rådgivningen omfattar entreprenadens alla skeden; avtalsförhandlingar, upprättande och granskning av avtal, löpande rådgivning under pågående entreprenader, hantering av ÄTA-arbeten, frågor om hinder, tidsförlängningar eller utebliven betalning från beställare.

Våra år i byggbranschen har gett oss goda samarbeten med mycket duktiga sakkunniga som vi anlitar regelbundet. Den tekniska expertisen är självklart en av entreprenadens viktigaste delar.

Kontakt

Telefon växel: 031-21 22 99

Postadress: Advokatfirman Victor, Box 2119, 403 12 Göteborg
Besöksadress: Arkivgatan 1, Göteborg