Kan entreprenören vara skyldig att avråda från ett utförande som beställaren föreskrivit?

I december 2021 avgjorde Hovrätten över Skåne och Blekinge en entreprenadtvist mellan en konsument som beställare och en byggentreprenör. Parterna hade avtalat om ABT06 vilket bland annat innebär att entreprenören har funktionsansvar för val och utformning av tekniska lösningar. En principiellt viktig fråga som berörts är om entreprenören är ansvarig för fel om det felaktiga utförandet har föreskrivits av beställaren.

Entreprenören hade fått i uppdrag att på totalentreprenad uppföra tre byggnader på beställarens fastighet: två sommarhus samt en radhuslänga bestående av tre stycken lägenheter. Kontraktssumman uppgick till 28 750 000 kronor inkl moms. Beställaren av entreprenaden var en privatperson, det vill säga konsument.
Beställaren hade, förutom entreprenören, anlitat en arkitekt samt en byggnads-ingenjör för biträde i projektet. Parterna var dock inte överens om dessa konsulter haft rätt att företräda beställaren gentemot entreprenören i projektet.
Parterna var i processen inte heller överens om hur entreprenaden närmare skulle klassificeras, om beställaren själv hade föreskrivit eller godkänt tekniska lösningar och om entreprenören hade funktionsansvar för tekniska lösningar som beställaren i så fall föreskrivit eller godkänt.
I ett fall som det nu aktuella, när beställaren är konsument, kommer konsumenttjänstlagen (KtjL) att vara tillämplig samtidigt som bestämmelserna i ABT06 ska tillämpas. ABT 06 gäller dock för avtalet endast i de delar dessa inte strider mot KtjL:s tvingande regler.
En av de frågor som behandlades i målet var om entreprenören haft en avrådandeskyldighet för en teknisk lös-ning som föreskrivits av beställaren, när beställaren är konsument. Det påstådda felet bestod i avsaknad av isolering under golvvärmeslingor i golvbjälklag. Entreprenören gjorde invändningen att detta inte utgjorde ett fel eftersom beställaren föreskrivit en viss teknisk lösning som innebar att det inte skulle finnas isolering under golvvärmeslingorna.
Det saknas avgöranden från Högsta domstolen hur felbedömningen ska göras när en konsument föreskrivit en teknisk lösning som inte är fackmässig. Tidigare domar från hovrätt har dock slagit fast principer som angränsar till frågan, nämligen att det inte går att avtala bort rätten till en fackmässigt utförd tjänst enligt KtjL.
I ett annat hovrättsavgörande har konstaterats att tjänstens innebörd bestäms genom parternas avtal, men för att konsumenten ska anses ha avtalat bort ett fackmässigt utförande av tjänsten, krävs att det av avtalet klart framgår att tjänsten verkligen går ut på en åtgärd som inte ter sig fackmässigt tillfredsställande.
Detta uttalande kan sägas ligga i linje med att näringsidkaren har en relativt långtgående omsorgsplikt, ska verka aktivt lojalt mot konsumenten och får bära risken för otydligheter i avtalet som hade kunnat undvikas genom en kontakt mellan parterna.
I det här aktuella fallet tog tingsrätten först utgångspunkt i parternas avtal. Det går att hävda att fel inte föreligger eftersom utförandet utan isolering under mellanbjälklagen är vad beställaren anvisat. Samtidigt konstaterade tingsrätten att entreprenören även har en skyldighet att avråda konsumenten om en tjänst inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Avrådande ska ske om det är omöjligt att utföra ett fackmässigt arbete och om resultatet av tjänsten är osäkert. Sedan tingsrätten konstaterat att fel förelåg framhöll domstolen att entreprenören haft en skyldighet att avråda beställaren från det föreskrivna utförandet så att det hade blivit tydligt för denne, som är konsument, att det som han begärt inte är fackmässigt. Skyldigheten att avråda gäller även om konsumenten, som i detta fall, anlitat konsulter som utformat ritningen. Eftersom entreprenören inte avrått från utförandet, var tjänsten felaktig och entreprenören skyldig att ersätta kostnaden för avhjälpande.
Hovrätten kom till slutsatsen att beställaren inte kunde anses ha föreskrivit det aktuella utförandet, men anslöt sig till tingsrättens resonemang om så hade varit fallet. Både tingsrätten och hovrätten har således funnit att – även om beställaren som är konsument, hade föreskrivit att golvvärmen skulle vara oisolerad, och även om konsumenten anlitat tekniskt sakkunniga för att biträda denne i byggnationen, så har entreprenören en skyldighet att avråda beställaren från ett icke fackmässigt utförande. Entreprenören bär, när denne inte avrått från utförandet, ansvaret för felet.
Som entreprenör som arbetar för konsumenter är det alltså mycket viktigt att poängtera och även dokumentera i skrift, om det finns ett olämpligt utförande i entreprenaden som man som entreprenör inte vill bära ansvaret för

Anna Sundblad
Advokatfirman Victor, Göteborg