Får en samfällighetsförening installera laddboxar?

Utbyggnaden av laddinfrastruktur för fordon går fort. Många samfällighetsföreningar står nu i begrepp att uppgradera sina parkerings­platser med möjligheter att ladda fordon. I den här artikeln tittar vi när­mare på vissa juridiska överväganden som då kan behöva göras.

Bergvärmeborrning – strikt skadeståndsansvar för miljöskada

Bergvärme är och har visat sig vara ett konkurrenskraftigt alternativ på energimarknaden. Borrning efter bergvärme är en utvecklad och beprövad metod. Fördelarna är många men som oftast i bygg- och anläggningsverksamhet gäller det att identifiera och minimera risken för skador på omgivningen.

”Väsentlig rubbning” i entreprenader

I både ABT 06 och AB 04 finns bestämmelser om ”väsentlig rubbning”. I den här artikeln lämnas en sammanfattande överblick om situationer som aktualiserar bestämmelserna och hur de används.

Förhandsavtal vid upplåtelse av bostadsrätt – hur exakt måste en ”beräknad tidpunkt för upplåtelsen” vara och hur stor försening kan accepteras?

I tidigare artikel Upplåtelse av bostadsrätt – får en förhandstecknare frånträda avtalet om projektet blir försenat? redogjordes för de tingsrättsdomar som behandlat frågan. Tre av målen har nu avgjorts i hovrätten, varav ett mål har avgjorts i Högsta domstolen. Vi har därför ett svar på frågan hur exakt en uppgift i förhandsavtalet om ”beräknad tidpunkt för upplåtelsen” måste vara. Ett hovrättsfall ger också en tydligare bild av hur stor försening i förhållande till tillträdestidpunkten som kan accepteras.

Vad är fackmässigt?

Fackmässighetsbegreppet förekommer i byggsektorns standardavtal och i viss konsumentlagstiftning. Begreppet är en måttstock för att fastställa dels uppdragets omfattning, dels vilket utförande som beställaren kan kräva. Nedan belyses begreppet med inriktning på kommersiella entreprenadavtal.