Vad är fackmässigt?

Fackmässighetsbegreppet förekommer i byggsektorns standardavtal och i viss konsumentlagstiftning. Begreppet är en måttstock för att fastställa dels uppdragets omfattning, dels vilket utförande som beställaren kan kräva. Nedan belyses begreppet med inriktning på kommersiella entreprenadavtal.

Tidrapporter – hur ska de utformas för att entreprenören ska få betalt för utfört arbete?

I konsumententreprenader som utförs på löpande räkning handlar ofta uppkomna tvister om att konsumenten anser att entreprenaden blivit för dyr. I en domstol är det, enkelt uttryckt, entreprenören som måste bevisa att priset är skäligt. Till grund för bedömningen lägger domstolen, förutom parternas eventuella avtal, entreprenörens tidsredovisningar. Vi har i en dom från Högsta domstolen […]

KONSULTANSVAR – När blir en konsult skadeståndsansvarig?

Hovrätten för Övre Norrland avgjorde i november 2019 ett mål mellan ett VVS-konsultföretag och en beställare. Beställaren yrkade 4,2 milj kr i skadestånd pga att konsultföretaget varit vårdslöst. VVS-konsulten hade skrivit in en felaktig uppgift om ventilationens kapacitet i rambeskrivningen, vilken låg till grund för inhämtande av anbud för entreprenaden. En banklokal skulle byggas om […]

Vilka förhållanden får entreprenören utgå från när ett anbud lämnas?

En vanligt förekommande frågeställning vid lämnande av anbud är vilka förhållanden som entreprenören måste ta höjd för i anbudet. En stor försiktighet kan ofta leda till ett högt pris och att entreprenaden tilldelas en annan anbudsgivare. För optimistiska antaganden leder dock istället ofta till tvister kring rätten till betalning och kontraktsarbetenas omfattning. Högsta domstolen har […]