KONSULTANSVAR – När blir en konsult skadeståndsansvarig?

Hovrätten för Övre Norrland avgjorde i november 2019 ett mål mellan ett VVS-konsultföretag och en beställare. Beställaren yrkade 4,2 milj kr i skadestånd pga att konsultföretaget varit vårdslöst. VVS-konsulten hade skrivit in en felaktig uppgift om ventilationens kapacitet i rambeskrivningen, vilken låg till grund för inhämtande av anbud för entreprenaden.

En banklokal skulle byggas om till restaurang. Beställaren hade med VVS-konsultföretaget (VVS-konsulten) träffat ett muntligt avtal om att VVS-konsulten skulle ta fram förfrågningsunderlag och upprätta en rambeskrivning för den kommande entreprenaden. I uppdraget ingick även att konsultföretaget skulle göra en kostnadsuppskattning för ventilationen i restaurangen så att beställaren kunde få en uppfattning om vilka kostnader som var förenade med ombyggnationen. Till grund för sin beräkning hade VVS-konsulten en köksritning/skiss som beställaren överlämnat och som beställaren i sin tur fått från hyresgästens leverantör av köksutrusning. På ritningen fanns en handanteckning med lydelsen ”Frånluft ca 3600 m3 varvstalsreglerad!”.

I rambeskrivning som VVS-konsulten upprättade angavs under rubriken VENTILATION ”Lokalerna förses med FTX-ventilation för 90 matgäster och kök enligt bifogad spec (enl uppgift 1000 l/s i frånluftsbehov i kök/diskrum)”.

Under arbetets gång agerade VVS-konsulten som projektledare. VVS-konsulten utförde även slutbesiktningen av entreprenaden.

Snart efter det att entreprenaden var färdigställd uppstod problem med ventilationen. Efter diverse utredningar framkom att ventilationsanläggningen utförts enligt rambeskrivningen men hade en kapacitet som uppgick till endast 30 procent av restaurangens verkliga behov av frånluft. Uppgiften som lämnats i rambeskrivningen, och som utförande entreprenör rättat sig efter, var således felaktig. Beställaren yrkade därmed ersättning för kostnader för att installera en ny ventilationsanläggning, ökade driftskostnader och hyresbortfall.

Tingsrättens dom

Tingsrätten fann att fel förelåg i konsultföretagets uppdrag. Det hade även varit vårdslöst av VVS-konsulten att föra in uppgiften om frånluftsbehovet i rambeskrivningen. Det saknade enligt tingsrätten betydelse att det i rambeskrivningen angetts ”enligt uppgift”, vilken skrivning konsultföretaget hade gjort gällande var en reservation och att uppgiften inte kontrollerats av VVS-konsulten. Att VVS-konsulten fått en ritning av beställaren med ovannämnda handanteckning fritog inte heller konsulten från ansvar.
Tingsrätten bestämde skadeståndsbeloppet till 2,9 milj kr.

Hovrättens dom

Även hovrätten fann att VVS-konsulten förfarit felaktigt genom att ta in uppgiften om ett för lågt frånluftsbehov i rambeskrivningen. Hovrätten satte dock ned skadeståndet till ca hälften – 1,4 milj kr. Anledningen var att den skada som beställaren har rätt att få ersatt ska motsvara den merkostnad som drabbar beställaren. Hade uppgiften i rambeskrivningen varit korrekt angiven med en högre kapacitet, hade kostnaden för att installera ventilationen ursprungligen blivit högre. Besparingen som beställaren gjorde beaktas alltså här.

När blir en konsult skadeståndsansvarig?
För att en konsult ska bli skadeståndsskyldig krävs i huvudsak tre moment:

1. Ett klandervärt beteende hos konsulten. Det ska vara fråga om oaktsamhet, bristande fackmässighet eller åsidosättande av ”sedvanlig” omsorg, dvs en avvikelse från vad en normalt aktsam konsult hade gjort i den aktuella situationen. I bedömningen ser man till yrkesetiska regler, risken för skada, den sannolika skadans storlek och möjlighet att förutse risken för skada.

2. Skada. Beställaren måste visa att det finns en skada och hur stor skadan är.

3. Orsakssamband. Det måste vara det felaktiga utförandet, rådet, eller den lämnade uppgiften, som har lett till skadan. Sambandet får inte vara för långsökt.

Avslutningsvis. Parterna hade i det aktuella rättsfallet inte träffat något skriftligt avtal. Den process som parterna hamnade i, med stora rättegångskostnader som följd för båda parter, hade sannolikt kunnat undvikas om parterna skrivit ett skriftligt avtal där konsultens uppdrag preciserades. En stor del av tvisten berodde på att man var oense om omfattningen av konsultens uppdrag.

Det är även värt att notera att för avtalet mellan entreprenören och beställaren gällde ABT06, dvs de standardvillkor som används när entreprenören har projekteringsansvaret. Entreprenören hade dock utgått från en klar och precis uppgift i rambeskrivningen och utfört ventilationen med den kapacitet som kunde utläsas av handlingen. Ansvaret för att ventilationen hade tillräcklig kapacitet kunde alltså inte läggas på entreprenören eller minska VVS-konsultens ansvar.

Advokat Anna Sundblad