Tidrapporter – hur ska de utformas för att entreprenören ska få betalt för utfört arbete?

I konsumententreprenader som utförs på löpande räkning handlar ofta uppkomna tvister om att konsumenten anser att entreprenaden blivit för dyr. I en domstol är det, enkelt uttryckt, entreprenören som måste bevisa att priset är skäligt. Till grund för bedömningen lägger domstolen, förutom parternas eventuella avtal, entreprenörens tidsredovisningar. Vi har i en dom från Högsta domstolen 2016, men även i nyare domar, sett att brister i entreprenörens tidsredovisningar har lett till att entreprenören inte fått fullt betalt för utfört arbete. Det finns några enkla tips på hur man undviker dessa onödiga tvister med konsumenten.

Vad säger konsumenttjänstlagen?

För entreprenader som utförs åt konsument gäller konsumenttjänstlagen. Av denna följer att priset i första hand bestäms av avtalet. Avtalet kan avse fast pris eller löpande räkning – ibland med en ungefärlig prisuppgift eller ett takpris. Om det inte finns något avtalat pris ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt.

Om parterna är överens om ett visst pris per timme gäller det priset. Bestämmelsen om skäligt pris kan då användas för att avgöra om antalet debiterade arbetstimmar är skäligt. Det är entreprenören som ska bevisa att omständigheterna är sådana att priset är skäligt.

Bristfällig tidsredovisning ”fäller” entreprenör

Den 22 november 2016 kom en dom från Högsta domstolen (HD) gällande ett entreprenadavtal på löpande räkning. Entreprenören skulle enligt ett muntligt avtal med en konsument utföra arbeten på dennes villafastighet. Parterna var överens om ett timpris. Arbetena hann inte avslutas innan parterna blev oense om vilket totalt belopp som utgjorde skälig ersättning för utfört arbete. Konsumenten ansåg att skälig ersättning motsvarade knappt hälften av det timantal som entreprenören hade fakturerat.

Entreprenören hade upprättat en tidsredovisning där det för varje dag angavs vilka personer som arbetat och hur många timmar de sammanlagt arbetat varje dag. Det framgick dock inte av tidsredovisningen, eller av annan dokumentation, vilket arbete som hade utförts eller hur arbetstiden fördelades på olika moment. HD ansåg därför att entreprenören inte hade visat att skäligt pris översteg det som konsumenten godtagit att betala.

Ny dom i år

I februari 2020 avgjorde Hovrätten för Västra Sverige ett mål där en entreprenör återigen inte lyckades visa att det begärda antalet arbetstimmar var skäligt. Parterna var i stora delar överens om vilka arbetsmoment som utförts. Tvisten rörde bl.a. vad som var skälig tid för utfört arbete. Hovrätten konstaterade att arbetsdagbokens anteckningar om vilket arbete entreprenörens anställda utfört per dag var ytterst knapphändiga. Det saknades annan dokumentation. Enligt hovrätten gick det inte att bedöma vilken tid som lagts ned på de olika arbetsmomenten eller hur arbetet fortlöpt. Utifrån arbetsdagboken var det helt enkelt inte möjligt att bedöma om det var befogat av entreprenören att lägga ned det antal timmar som entreprenören krävt betalt för. Entreprenören förlorade målet.

Lärdomar
– Vid arbete på löpande räkning åt en konsument är det viktigt att upprätta tydliga tidsspecifikationer med utförda arbetsmoment och specifika tidsangivelser för dessa. Att enbart beskriva arbetet som ”bygga garage, 8 tim” är inte tillräckligt specificerat. Skriv istället exempelvis ”montera utegips 8 tim, sätta spikläkt 4 tim, montera ytterpanel 3 tim”. Informera dina anställda om betydelsen av tydliga tidsredovisningar och hur de ska se ut.

– Se till att även era underentreprenörer känner till hur tidsredovisningen ska utformas och gör det till ett avtalsvillkor med underentreprenören. Detta är viktigt eftersom underentreprenörens tidsredovisning kommer ligga till grund för bedömningen av om priset är skäligt och det är den entreprenör som har avtalet med konsumenten som riskerar att inte få betalt om tidsredovisningen är bristfällig.

– Överväg om det är möjligt att istället lämna ett fast pris eller en ungefärlig prisuppgift för de arbeten som ska ingå i entreprenaden. Då gäller som utgångspunkt överenskommelsen och man överlåter inte till en domstol att göra bedömningen. Dokumentera alltid överenskommelser i skrift.

– Avslutningsvis. Genom skriftliga avtal med konsumenter och noga specificerade tidsredovisningar undviks onödiga tvister. Skulle man ändå hamna i domstol kan sådan dokumentation ha avgörande betydelse för utgången.

Karolina Sarhagen Skanke, Advokat