Totalentreprenad och utförandeentreprenad

TOTALENTREPRENAD

En totalentreprenad är en entreprenad där entreprenören ansvarar för såväl projekteringen som utförande av arbetena. Entreprenören har ett funktionsansvar för entreprenaden, dvs. entreprenören ansvarar för att objektet uppfyller avtalad funktion.

Vad gäller totalentreprenader är syftet att de ska genomföras på så sätt att beställaren föreskriver hur entreprenaden ska fungera i färdigt skick. Beställaren har till entreprenören angett ett funktionskrav. Entreprenören ska därefter utreda och projektera det erforderliga arbetsutförandet för att entreprenaden ska uppfylla den funktion som beställaren ställt på entreprenaden.

Entreprenörens funktionsansvar innebär att entreprenören, inom ramen för sitt åtagande gentemot beställare, ansvarar för den planerade användningen som beställaren har redovisat för entreprenören. Vid en totalentreprenad har entreprenören hela ansvaret, dvs. entreprenören ansvarar dels för fel som uppkommer i entreprenaden, dels för att entreprenadens funktion motsvarar det som avtalats mellan parterna.

I en totalentreprenad är det oerhört viktigt att beställaren noga anger i avtalet med tillhörande handlingar vilka funktionskrav som de ställer på entreprenaden. Vid en totalentreprenad används i regel ABT06. ABT har formulerats för att hantera de situationer som kan uppkomma vid totalentreprenader, emellertid är det inte ovanligt att beställaren föreskriver åtminstone delar av arbetsutförandet genom att påtala tekniska lösningar till entreprenören. I dessa fall ska entreprenören endast utföra entreprenaden på det sätt som beställaren anvisat, dvs. enligt de tekniska lösningarna som presenterats. Givetvis måste entreprenaden utföras fackmässigt.

UTFÖRANDEENTREPRENAD

En utförandeentreprenad är en entreprenad där beställaren ansvarar för projekteringen och entreprenören för utförandet av entreprenaden. Entreprenören saknar funktionsansvar, men utförandet ska vara fackmässigt.

I utförandeentreprenader är utgångspunkten att beställaren, genom egen utredning och noggrann projektering, anger vad entreprenören ska göra. Standardregelverket AB04 har formulerats för att hantera de situationer som kan uppkomma vid en utförandeentreprenad. Entreprenören ska sedan utföra arbetet enligt de ritningar etc. som presenterats av beställaren, vilket innebär att entreprenören inte ansvarar för att entreprenaden blir funktionsduglig. Det enda kravet som entreprenören måste uppfylla är att det utförda arbetet är fackmässigt. Det är sedan beställaren själv som är ansvarig för att entreprenaden uppfyller den funktion som är avsedd. Vid en utförandeentreprenad ställs stora krav på beställaren då projekteringsunderlaget tas fram. Vidare krävs det att beställaren inspekterar att entreprenören utför arbetet enligt det underlag som beställaren tagit fram.

Emellertid förekommer det att man i utförandeentreprenader, i vissa delar, istället för att föreskriva om utförande, ställer krav på hur delen ska fungera. I dessa fall överlämnar beställaren till entreprenören att bestämma hur utförandet ska ske. För det fall AB04 tillämpas för entreprenaden, vilket är utgångspunkten vid en utförandeentreprenad, får man lösa eventuella problem med dess hjälp.

AVSLUTNINGSVIS

Rent teoretiskt finns två grundläggande entreprenadformer, men i praktiken finns det en mängd kombinationer av dessa två entreprenadformer och det är inte ovanligt att entreprenadformen som används är en blandning av dessa. Vad är det som styr vilken entreprenadform som tillämpas i den specifika entreprenaden?

För att avgöra vilken typ av entreprenadform som gäller mellan parterna måste avtalets leveransbestämmelser tillsammans med avtalets individuella föreskrifter studeras, d v s det är vad parterna faktiskt har kommit överens om i det specifika fallet som gäller. Detta gör att det är oerhört viktigt att studera avtalshandlingarna noggrant för att vara medveten om vilket ansvar respektive part har på respektive del av entreprenaden samt vilket regelverk som är tillämpligt. Anges ABT i kontraktet trots att det är en utförandeentreprenad så är det också ABT-bestämmelser som blir tillämpliga. Dock blir inte ansvaret för entreprenören ett funktionsansvar enbart för att man hänvisar till ABT. För detta krävs att även omständigheterna i övrigt ger att det är fråga är om en totalentreprenad.