Elias Ercin - Advokat

Elias arbetar främst med entreprenad- och fastighetsrätt (inkl. fastighetsreglerings- och plan- och byggfrågor), offentlig rätt och allmän affärsjuridik.

Han har under sina år i kommunal tjänst inriktat sig på och arbetat med fastighetsrättsliga frågor. Därigenom har han goda kunskaper om den lagstiftning och praxis som aktualiseras för kommuner i sådana frågor.

Elias har också mångårig erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning till företag. Han har tillägnat sig särskilt stora kunskaper om de regelverk som styr företag i servicebranschen; såsom alkohol- och livsmedelslagstiftning.

Elias uppdrag innefattar bl.a. arbete med utveckling av fastigheter före, i och efter detaljplaneskedet. Det kan röra sig om markanvisningar, ansökan om planbesked, samverkans-, plankostnads- och exploateringsavtal. Uppdragen innefattar också entreprenadtvister, fastighetstransaktioner, fastighetsregleringar och frågor om bygglov. Elias åtar sig också uppdrag för företagare i servicebranschen.

Elias uppträder som ombud i förvaltningsdomstol, mark- och miljödomstol och i allmän domstol.

Erfarenhet
Advokatfirman Victor, 2021-

Kommunjurist, Partille kommun, 2017-2021

Jurist, BG Law Firm, 2016-2021

Kommunjurist, Falköpings kommun, 2014-2017

Föredragande jurist, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2014

Notarie, Förvaltningsrätten i Göteborgs, 2012-2014

Jur. kand. Göteborgs Universitet, 2012

Tel: 0708 – 27 04 55
E-post: elias.ercin@advokatfirmanvictor.se