Anna Sundblad - Advokat

Anna arbetar främst med frågor som uppkommer i samband med exploatering och bebyggande av fastigheter, med fastighetsägande och byggentreprenader.

Uppdragen innefattar bl.a. arbete med fastighetsöverlåtelser, lantmäterifrågor, bygglovs- och detaljplanefrågor, entreprenadavtal enligt ABS, entreprenadavtal mellan kommersiella aktörer (AB, ABT, ABK) och avtal mellan entreprenör och slutkund, t ex förhands- och upplåtelseavtal för bostadsrätter.

Anna har många års erfarenhet av entreprenader som ingåtts mellan byggföretag och konsumenter, och har därigenom särskild kunskap om den lagstiftning och praxis som följer med dessa avtal.

Anna är ombud i tvister i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Erfarenhet
Advokatfirman Victor, 2019-

Advokat och delägare, Göteborgs Advokatbyrå, 2010-2019

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2008

Biträdande jurist, Göteborgs Advokatbyrå, 2005-2009

Biträdande jurist, advokatbyrå Helsingborg, 2004

Beredningsjurist, Göteborgs tingsrätt, 2003-2004

Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2001-2003

Jur. kand. Lunds Universitet, 2001

Tel: 0706 – 19 97 38
E-post: anna.sundblad@advokatfirmanvictor.se