Karolina Sarhagen Skanke - Advokat (föräldraledig)

Karolina arbetar med frågor som uppstår i byggentreprenörers och fastighetsägares löpande verksamhet. Uppdragen innefattar bl.a. upprättande och granskning av avtal (AB, ABT och ABS), bygglovs- och detaljplaneärenden och tvister mellan entreprenör och beställare.

Karolina har mångårig erfarenhet av entreprenader som ingåtts mellan byggföretag och konsumenter. Därigenom har hon särskild kunskap om den lagstiftning och praxis som följer med dessa avtal.

Därutöver har Karolina arbetat i stor utsträckning med frågor om fel i fastighet, obeståndsrättsliga ärenden och allmän affärsjuridik.

Karolina biträder som ombud i tvister i allmän domstol.

Erfarenhet
Advokatfirman Victor, 2019-

Advokat, Göteborgs Advokatbyrå, 2016-2019

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, 2016

Biträdande jurist, Göteborgs Advokatbyrå, 2015

Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2012-2015

Tingsnotarie, Göteborgs tingsrätt, 2010-2012

Jur. kand. Örebro universitet, 2010

Tel: 0702-40 37 44
E-post: karolina.skanke@advokatfirmanvictor.se